Tagalog

Naging Magkasosyo ang SCE at Greenlining Institute upang Bumuo ng mga Kalutasan para sa Kalidad ng Hangin at Klima na Nagsasa-alang-alang sa Pamayanan

June 27, 2017

ROSEMEAD, Calif., June 27, 2017 — Ipinahayag ngayong araw ng Southern California Edison (SCE), isang nangunguna sa pagpapaunlad ng industriya ng enerhiya na sumanib ang SCE at ang The Greenlining Institute, isang grupo sa California na nagbubuo at nagtatanggol ng patakaran, na naglalayon na mapabuti ang karapatan ng kapaligiran at lipunan, upang makabuo ng mga kalutasan para sa malinis na hangin at magaling na klima.  

Read More

Search Options

Media Hotline

Additional Languages

News Alerts

Edison Energy is not the same company as Southern California Edison, the utility, and it is not regulated by the California Public Utilities Commission.

LinkedIn Google+ Print
Hide
Show