Makaliligtas ng buhay ang paghahanda para sa paminsan-minsan na blackout dahil sa mainit. 

Talagang mahalaga habang tumataas ang kainitan sa tag-init na nakahanda kung mayroon kayo, o ang isang namamalaging nakatira sa inyong sambahayan, ng kalagayan pampaggagamot na umaasa sa gamit o kasangkapan na dikuryente sa inyong bahay.

Para sa Medical Baseline Customer, pinapayo ng Southern California Edison na palaging nakahanda kayo ng isang plano pang-emergency at maagap ninyong maitutupad ito kung may mangyaring hindi akalaing blackout o pagbawas ng kuryente upang tiyaking ang inyong kaligtasan hanggang maibalik ang kuryente.

"Para sa mga customer na umaasa sa kasangkapang dikuryente, matindi naming hinihimuk na palaging may nakaayos na plano pang-backup [panghalili] para sa mga hindi akalaing emergency sa kuryente." ika ni Kari Gardner, manager ng Consumer Affairs para sa SCE.

"Mahalaga din na mag-enroll ang mga SCE customer sa aming Medical Baseline program, na nagkakaloob ng dagdag na kuryente bawat araw nang mas mababang singil at magbigay-alam sa amin na mayroong may mahinang kalagayan sa bahay upang makapagpadala kami ng mga babala at patalastas sa mga nanininrahan na iyon habang may blackout."

Naglalaan para sa mga nasa Medical Baseline ng dagdag na 16.5 kilowatt-hours bawat araw na patong sa kanilang pamantayang paggamit ng kuryente upang tustusan ang gastos ng mas mataas na paggamit ng kuryente na kinasasapitan ng kanilang kasangkapan o gamit pampaggagamot.  

Maaaring mapinsala ng mga daluyong ng sukdulang init ang system pangkuryente dahil naghahangad ng kaluwagan ang mga naninirahan sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng kanilang mga pang-air-condition, minsan buong araw at gabi. Pagkalampas ng ilang araw ng sukdulang mataas na init, lumalakas ang pinsala, na magdudulot ng mga problema sa kasangkapan at maaaring paminsan-minsan mauwi sa mga blackout.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa Medical Baseline program, tumawag sa 1-800-655-4555 o i-download ang application.

Mga Payo sa Kasangkapan Pampaggagamot:

Mgakaroon ng plano pang-backup. Maaring isang backup na power system [pagmumulan ng kuryente] ito o iba pang mga kaayusan. Maglikha ng mga plano na umalis sa inyong tahanan kung sakaling tatagal ang blackout, kung kinakailangan. Ikasapi ang planong ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at iba pang dapat na nakakaalam.

Backup ng kasangkapan. Kung  ang inyong kasangkapan ay nangaling sa isang hospital o durable medical equipment company [nagkakaloob ng kasangkapan pampaggagamot], makisama sa kanila upang maglikha ng plano pang-emergency o pang-backup. Maaaring magkaloob ang ilang company ng karagdagang kasangkapan pampaggagmot at iba pang serbisyo habang nagaganap ang mga kalagayan pang-emergency.

Kumuha ng kit [pinagsama-samang-gamit]. Kailangan ng lahat ng sambahayan ang isang kit pangkaligtasan. Punin ang inyo ng sariwang tubig, pagkain na hindi nabubulok, abre-latang dikamay, mga battery, isang flashlight, mga kinakailangang panggamot at higit pa.

Lumahok sa mga listahan na "special needs" [may taging mga pangangailangan]. Makitungo sa kagawaran ng bumbero sa inyong kinaroroonan upang malaman kung nagkukop sila ng listahan ng mga taong may tanging pangangailan pampaggagamot. Maaaring matutulungan silang tumugon nang mas mabuti sa mga kalahok sa listahan na ito habang nagaganap ang mga emergency.

Mga pakikitunguan pang-emergency. Magtago na maabot nang madali ng mga phone number pang-emergency. Kabilang dito ang inyong doctor, police, bumbero, at durable medical equipment company (kung nauukol).