Kaugnay Pang-media: Taelor Bakewell, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., Okt. 1, 2020 — Inaanyayahan ang mga senior sa mataas na paaralan na nangangarap na bigyang-kapangyarihan ang kinabukasan at makagawa ng kaibahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng agham, teknolohiya, pag-iinhenyero o matematika (science, technology, engineering, math – STEM) na magpatala para sa $1.2 milyong Programang ng Edison para sa mga Nag-aaral ng Edison International.

Bawat taon, naggagawad ang Edison International, ang pangunahing kompanya ng Southern California Edison, ng mga scholarlship sa halagang $40,000, na babayaran sa loob ng apat na taon, para sa 30 mga nag-aaral sa mataas na paaralan na nagpaplanong mag-major sa mga tinakdang larangan ng STEM sa isang kinikilalang kolehyo o unibersidad na pang-apatang taong. Tingnan ang listahan ng mga karapat-dapat na pag-aralan sa STEM.

Tinatanggap na ngayon ang mga application para sa scholarship hanggang December 14. Upang makapagpatala at makakuha ng mga karagdagang impormasyon kaugnay ng pagkakarapat-dapat, bisitahin ang: edisonscholars.com.

Kailangang nakatira ang mga nag-aapply sa mga lugar na sinisilbihan ng SCE at nagpaplano na maging isang ganap na undergraduate na nag-aaral at mag-major sa isang larangan ng STEM. Kailangan ding maging isang senior sa mataas na paaralan ang mga karapat-dapat na nag-aara|, mayroong pinagsama-samang GPA na hindi bababa sa 3.0, at magpakita ng pangangailangang pananalapi. Hinihikayat na magpatala ang mga nag-aaral mula sa mga komunidad na kulang sa panustos. at mga minoryang etniko. Ang mga umaasa sa mga empleyado ng Edison International at ng SCE, at mga retirado, ay hindi karapat-dapat para sa Programa ng Edison para sa mga Nag-aaral.

“Habang nag-aaral sa paaralan habang nagsusumikap na makamit ang kanilang mga hangarin sa gitna ng pandemya, nakapagpakita na ang klase ng 2021 kung gaano sila katatag,” sabi ni Pedro Pizarro, presidente at CEO ng Edison International. “Ipinagmamalaki namin na matulungan ang mga nag-aaral na ito na makamit ang kanilang mga pangarap sa STEM.”

Ihahayag ang mga tatanggap ng scholarship sa susunod na tagsibol. Maaari rin silang maging karapat-dapat para sa mga internship sa tag-init sa SCE pagkatapos na makumpleto ang kanilang pangalawang taon sa kolehiyo.

Simula pa noong 2006, nakapaggawad na ang Edison International ng tinatantiyang $11.1 na milyong scholarlship para sa 670 na mga nag-aaral sa pamamagitan ng Programa ng Edison para sa mga Nag-aaral.

Ang pagtustos ng Edison International sa mga gawaing pang-kawanggawa, kabilang ang Programa ng Edison para sa mga Nag-aaral, ay ganap na pinopondohan ng mga namumuhunan sa Edison International. Hindi nagpopondo ng mga donasyon ng kompanya ang mga ibinabayad ng mga customer ng SCE para sa mga singil sa utilidad.

Ang Edison International
Ang Edison International (NYSE: EIX) ay isa sa pinakamalaking kompanya ng utilidad na kuryente sa buong bansa, nagbibigay ng malinis na enerhiya at maaasahang mga serbisyo sa pamamagitan ng mga malalayang kompanya nito. Nakahimpil sa Rosemead, California, ang Edison International ang pangunahing kompanya ng Southern California Edison Company, isang kompanya ng utilidad na naghahatid ng kuryente sa 15 milyong mga tao sa buong Katimugan, Gitna at Baybayin ng California. Ang Edison International ay pangunahing kompanya rin ng Edison Energy, isang pandaigdigang tagapayong pang-enerhiya na naghahatid ng kalutasang pang-enerhiya na malawak, batay sa mga datos, para sa mga gumagamit na pampangangalakal o pang-industriya upang matugunan ang kanilang mga layuning panggastusin, pagpapatuloy nang matagalan at pampanganib.