Inilulunsad ng SCE ang Customer Enrollment Drive para sa Programang Medical Baseline

Ang mga Kustomer na Umaasa sa Kuryente para sa mga Pangangailangang Medikal ay Makakakuha ng Mas Maraming Kuryente sa Pinakamababang Halaga

April 27, 2021

Kontak sa Media: Denise Luu, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., Abril 27, 2021 — Hinihikayat ng Southern California Edison ang mas karapat-dapat na mga kustomer na makibahagi sa programang Medical Baseline ng utilidad, na makapagbibigay ng lalo pang katatagan at suporta, lalong-lalo na sa mga panahong kritikal.

Sinusuportahan ng programa ang mga kustomer na umaasa sa kuryente para sa mga pangangailangang medikal sa pamamagitan ng paghahatid ng dagdag na kuryente sa pinakamababang halaga kada araw, kung saan makakatulong sa kanila na makatipid sa kanilang pangkalahatang bayarin sa kuryente. Sakop nito ang iba’t ibang mga device at kagamitan na nangangailangan ng kuryente na tumutulong sa mga kustomer na lumakas, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, mga power wheelchair at scooters, respirators, mga makinang para sa paghinga at para sa dialysis.

“Nauunawaan ng SCE na mahirap ang mga panahon ngayon at gusto nitong ipagpatuloy ang suporta sa ating mga kustomer sa anumang paraan na kaya namin,” sabi ni Nicole Howard, bise presidente ng Mga Programa at Serbisyo sa Kustomer (Customer Programs and Services) ng SCE. “Nagsasagawa kami ng mas marami pang pag-aasikaso sa aming mga kustomer, upang magkaroon sila ng mga mapagkukunan na kailangan nila upang manatiling matatag, kasama na ang impormasyon tungkol sa kung paanong ang mga karapat-dapat ay makakapagpatala para sa programang Medical Baseline.”

Dahil sa pandemyang COVID-19, nagawa nang mas simple ng SCE para sa mga kustomer ang maging kwalipikado para sa programa sa online hanggang Hunyo 30. Dagdag pa rito, iyong mga kasalukuyang naka-enrol ay hindi na kailangang magpa-sertipikang muli gamit ang kanilang lagda bilang medikal na propesyonal para sa isa pang taon mula sa kanilang orihinal na takdang petsang 2020. Ang programang ito ay walang kwalipikasyong batay sa kita.

Mga kustomer na maaaring maging karapat-dapat para sa programang Medical Baseline:

  • Umaasa sa mga device at kagamitan na mahalaga para sa buhay o para mapanumbalik ang kailangang-kailangan na pisikal na pagganap, kabilang na ang kadaliang kumilos
  • Maseselan sa temperatura at nangangailangan ng aircon
  • May sakit na nagbabanta sa buhay, naka-kompormiso ang immune system o may iba pang mga kondisyon na nangangailangan na mainitan at/o malamigan

Ang mga kustomer ng programang Medical Baseline na naka-enrol sa isang programa kung saan magiging kwalipikado batay sa kita, tulad ng mga programang California Alternate Rates for Energy (CARE) o Family Electric Rate Assistance (FERA), at nakatira sa lugar na may mataas na panganib na magkaroon ng sunog ay karapat-dapat na rin ngayon para sa Critical Care Backup Battery Program, na nagbibigay ng isang libre, madaling mabitbit na bateryang pang-back-up pati na ng kasama nitong solar panel para sa karagdagang pag-charge, na inihatid at ikinabit na para sa kanila nang libre.

"Lahat ng mga taga-California ay kailangang maging handa para sa mga posibleng pagkawala ng kuryente, maging dahil man sa lindol, sa bagyong hangin o dahil sa isang kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff),” sabi ni Howard. “Ang pagpapa-enrol sa ating mga programa at serbisyo, tulad ng Medical Baseline at Critical Care Backup Battery, ay isa sa mga unang hakbang na magagamit ng mga kustomer upang makapaghanda.”

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makapagpapatala para sa programang Medical Baseline, bisitahin ang sce.com/medicalbaseline, na mayroong magagamit na 19 na wika, kabilang ang  Spanish, Korean, Chinese, Vietnamese at Tagalog. Ang mga kustomer ay maaari ding tumawag sa SCE sa 1-800-655-4555 upang malaman kung sila ba ay karapat-dapat at sa panahon ng proseso ng aplikasyon para sa tulong.

Para sa mga kustomer na hindi kwalipikado para sa mga naturang programa, ang SCE ay nagbibigay ng mga rebate at insentibo para sa mga solusyong kaugnay ng nabibitbit na kuryente, mga generator para doon sa mga nakatira sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog na umaasa sa tubig na nagmumula sa tangkeng pinapagana ng kuryente at ang buong bahay na umaasa sa mga sistema para sa pagtatago ng baterya. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sce.com/customerresources.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang newsroom.edison.com o ang energized.edison.com o kumonekta sa SCE sa Twitter (@SCE), Instagram (@SCE) at Facebook.

Tungkol sa Southern California Edison

Isang kompanya ng Edison International (NYSE: EIX), ang Southern California Edison ay isa sa mga  pinakamalaking utilidad ng kuryente, na naglilingkod sa populasyong binubuo ng halos 15 milyong kustomer sa pamamagitan ng 5 milyong account ng kustomer sa isang siniserbisyuhang lugar na may lawak na 50,000-kwadrado-milya sa loob ng Central, Coastal at Southern California. 

Topics: Customer Service