Maaaring maging kwalipikado ka, o ang iyong kakilala, para sa libreng kapalit na refrigerator, ilaw, o cooling system [pampalamig] na matipid sa kuryente, o iba't ibang serbisyo sa pagtitipid ng kuryente na makakatulong sa iyo na makatipid sa bayarin mo sa kuryente ng Southern California Edison.

Sa pamamagitan ng Energy Savings Assistance Program, maaaring maging kwalipikado ang mga customer na nararapat ayon sa kita para sa libreng kagamitan at pagkakabit nang walang bayad. Maaaring maging kwalipikado ang mga customer batay sa kasalukuyang paglahok nila sa isang nararapat na programa pangtulong sa publiko, o batay sa kita ng kanilang sambahayan.

Noong nakaraang taon, mahigit 74,000 sambahayan ng SCE ang lumahok sa Energy Savings Assistance Program, na nakatipid ng mahigit 27 milyong kilowatt-hour at nakapagpababa sa pangangailangan nang 4,443 kilowatt.

Ayon kay Mark Wallenrod, ang director ng Program Operations [pamamalakad ng mga programa] ng SCE, “Nag-aalok ang SCE ng diskwento sa antas ng singil, programa sa pagtitipid ng kuryente, at iba pang programa ng tulong sa mga customer na kwalipikado ayon sa kita sa aming pinagseserbisyuhang lugar na nangangailangan ng alalay upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa kuryente. At dahil halos isang-katlo ng aming mga customer ang nararapat, gusto naming tiyakin na makakalahok at mapapakinabangan ng lahat ng kwalipikadong sambahayan, hangga’t maaari, ang mga nasabing walang bayad na programa upang mapababa ang kanilang mga bayarin sa kuryente.”

Batay sa lugar kung saan nakatira ang customer, maaaring kabilang sa mga libreng produkto at serbisyo na matipid sa kuryente na ibinibigay ng Energy Savings Assistance Program ang:

  • Refrigerator
  • Air conditioner na central {pambuong bahay] o room [pangkwarto]
  • Evaporative cooler [pasingaw na pampalamig]
  • Bomba na swimming pool
  • Ilaw na matipid sa kuryente
  • Smart power strip [nahahalata ang di-ginagamit na nakakabit na kagamitan]
  • Mga serbisyo sa weatherization [pambara ng klima sa labas ng bahay]

Maaaring matuto nang higit pa ang mga customer tungkol sa tulong sa pagtitipid ng kuryente at iba pang programa para sa mga customer na kwalipikado ayon sa kita sa sce.com/billhelp, o tumawag sa 1-800-736-4777.