Search在圣盖博谷亲历绿色梦想

August 15, 2018

沿着天普市的一条特别的死胡同街道行驶,您会看到牧场住宅,修剪整齐的草坪和灌木丛,瓦屋顶和车道上停满的汽车—— 直到您来到 Wen Lee 和Chris...

Read More
SCE y el Instituto Greenlining cooperan en el desarrollo de soluciones comunitarias para mejorar la calidad del aire y el clima

June 27, 2017

ROSEMEAD, California, 27 de junio de 2017 — Southern California Edison, líder en la transformación del sector energético, anunció hoy una alianza con el Instituto Greenlining, un importante grupo de California que trabaja en las áreas de la política y la defensa a favor de la equidad ambiental y social, a fin de desarrollar soluciones comunitarias para un aire y clima saludables. 

Read More


Naging Magkasosyo ang SCE at Greenlining Institute upang Bumuo ng mga Kalutasan para sa Kalidad ng Hangin at Klima na Nagsasa-alang-alang sa Pamayanan

June 27, 2017

ROSEMEAD, Calif., June 27, 2017 — Ipinahayag ngayong araw ng Southern California Edison (SCE), isang nangunguna sa pagpapaunlad ng industriya ng enerhiya na sumanib ang SCE at ang The Greenlining Institute, isang grupo sa California na nagbubuo at nagtatanggol ng patakaran, na naglalayon na mapabuti ang karapatan ng kapaligiran at lipunan, upang makabuo ng mga kalutasan para sa malinis na hangin at magaling na klima.  

Read MoreSCE와 Greenlining Institute, 대기 질 및 기후에 대한 커뮤니티 중심 솔루션 개발을 위한 파트너십 체결

June 27, 2017

캘리포니아, 로즈미드, 2017년 6월 27일 — 에너지 분야의 혁신적인 선두 주자인 Southern California Edison은 환경 및 사회적 가치를 위해 노력하는 캘리포니아 정책 및 옹호 단체, The Greenlining Institute와 파트너십을 맺었다고 발표했으며, 양사는 맑은 공기 및 건강한 기후를 위해 커뮤니티 중심의 솔루션을 개발하기로 했다.  

Read More


SCE, Greenlining Institute Hợp Tác để Phát Triển Các Giải Pháp Nhằm vào Cộng Đồng Khi Nói về Chất Lượng Không Khí, Khí Hậu

June 27, 2017

ROSEMEAD, Calif., ngày 27 tháng Sáu, 2017 — Southern California Edison, công ty tiên phong trong việc chuyển đổi ngành năng lượng, hôm nay đã công bố hợp tác với Greenlining Institute, nhóm chính sách và vận động chính sách về môi trường và công bằng xã hội hàng đầu của California, để soạn các giải pháp nhằm vào cộng đồng đem lại bầu không khí và khí hậu có lợi cho sức khỏe.  

Read More

Showing 1 — 10 of 19 Items