ភាសាខ្មែរ


1 2
Showing 1116 of 16 Items

រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យចាប់ផ្តើម រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈសម្រាប់កម្មវិធី អ្នកអាហាររូបករណ៍ Edison (Edison Scholars) ដែលមានទឹកប្រាក់ 1.2 លានដុល្លារ

October 01, 2015

អ្នកទំនាក់ទំនងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយៈ Susan Cox, (626) 302-2255 ក្រុងរូសមីដ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2015 —...

Read More


‘A Bug’s Light!’ ការតាំងលំអរសុវត្ថិភាពអគ្គិសនីសំរាប់សិស្ស ជាមួយនឹងការសំដែង ៨២ ដង ក្នុងស៊ីធីចំនួន ៤០ ក្នុង តំបន់បំរើសេវារបស់ SCE

September 02, 2015

ក្រុងរ៉ូសមីដ, រដ្ឋកាលីហ្វរនីញ៉ា, ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥—ប្រសិនបើការលេងរបស់កុមារ គឺជាកិច្ចការដែល​សំរេច បានយ៉ាងងាយស្រួលនោះ, "A Bug's Light!"...

Read More


SCE ផ្តល់រង្វាន់ដល់អតិថិជននូវប្រាក់បង្វិលអោយវិញ នឹងគ្រឿងលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ ចំពោះផ្ទះដែលមានប្រសិទ្ធិភាពថាមពល

August 21, 2015

ក្រុងរ៉ូសមីដ, រដ្ឋកាលីហ្វរនីញ៉ា, ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ — ដោយសារសីតុណ្ហភាពក្តៅ នឹងរដូវក្តៅនៅបន្តរ អេឌីសុនប្រចាំរដ្ឋកាលីហ័រនីញ៉ាភាគខាងត្បូង (SCE) ក្រើនរំលឹកដល់អតិថិជនទាំងអស់ថា ខ្លួនផ្តល់នូវកម្មវិធីមួយចំនួនផ្សេងៗ នៃប្រសិទ្ធភាពថាមពលដែលនឹងផ្តល់ជារង្វាន់ដល់អតិថិជន ​ដូចជាកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់បង្វិលអោយវិញ, កម្មវិធីក្រេឌីតវិក្ក័យប័ត្រ នឹងការផ្តល់គ្រឿងលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗទៀត ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយនូវថាម ពល នឹងបន្ទាបនូវវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីផ្សេងៗ។

Read More
1 2
Showing 1116 of 16 Items

Search Options

Media Hotline

Additional Languages

News Alerts

Edison Energy Group and its subsidiaries are not the same company as Southern California Edison, the utility, and they are not regulated by the California Public Utilities Commission.

LinkedIn Google+ Print
Hide
Show