Thêm nhiều khách hàng của Southern California Edison sẽ có thể hội đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính để giúp trả các hóa đơn dịch vụ tiện ích thông qua nhiều chương trình dựa trên lợi tức, các khoản giảm giá hóa đơn cũng như các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng miễn phí. 

Kể từ ngày thứ Sáu, các quy định về lợi tức năm 2018-2019 đối với các chương trình dựa trên mức lợi tức — Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California, Hỗ Trợ Giá Điện cho Gia ĐìnhHỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng — đã được cập nhật và có thể tăng số khách hàng SCE hội đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính.

Đó là tin tốt cho những khách hàng lợi tức thấp đang gặp khó khăn về tài chính hoặc cần giúp trả hóa đơn dịch vụ tiện ích.

Ông Jill Anderson, phó chủ tịch SCE, đảm trách các Chương Trình & Dịch Vụ Khách Hàng nói: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và giúp những ai hội đủ điều kiện tham gia các chương trình dựa trên mức lợi tức, CARE và FERA, giảm hóa đơn và mức sử dụng điện hàng tháng. Những thay đổi mới đây trong quy định về lợi tức sẽ giúp SCE phục vụ thêm nhiều khách hàng hợp lệ, hội đủ điều kiện tham gia các chương trình này và nhiều chương trình nữa.” 

Chương trình CARE giảm giá 30 phần trăm trên hóa đơn điện hàng tháng cho những khách hàng của SCE hội đủ điều kiện về lợi tức. Chương trình FERA giảm giá 12 phần trăm trên hóa đơn điện hàng tháng cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện từ 3 người trở lên.

Cả CARE và FERA giúp những khách hàng đủ điều kiện tiết kiệm tiền để quản lý chi phí dịch vụ tiện ích một cách hiệu quả hơn với giá giảm, nhất là những người có lợi tức hạn hẹp hoặc những người tham gia ít nhất một trong 10 chương trình hỗ trợ công của chính phủ.

Trong chương trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng, khách hàng có thể đủ điều kiện nhận tủ lạnh, bóng đèn tiết kiệm năng lượng thay thế, mới, miễn phí hoặc các đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng khác hoặc dịch vụ bảo toàn năng lượng, có thể giúp họ tiết kiệm tiền trên hóa đơn điện SCE.

Trong số các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng được chương trình cung cấp là:

  • Tủ lạnh thay thế tiết kiệm năng lượng
  • Máy điều hòa không khí gắn trên tường
  • Quạt hơi nước
  • Thay máy bơm hồ bơi
  • Dịch vụ thích nghi với thời tiết miễn phí
  • Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như bóng đèn huỳnh quang
  • Các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng khác.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức của SCE, hãy ghé vào sce.com/billhelp hoặc gọi số 1-800-736-4777.

Kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2018, đến ngày 31 tháng Năm, 2019, mức lợi tức tối đa của các chương trình CARE và ESA như sau:

Bảng 1: Quy Định về Lợi Tức của CARE & ESA

Số Người trong Gia Đình

Giới Hạn Trên của Mức Lợi Tức Hợp Lệ*

1-2

$32,920

3

$41,560

4

$50,200

5

$58,840

6

$67,480

7

$76,120

8

$84,760

Mỗi Người Thêm Vào

$8,640

*Tính Giới Hạn Trên=200 phần trăm Quy Định về Mức Nghèo Khổ của Liên Bang

 

Kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2018 đến ngày 31 tháng Năm, 2019, mức lợi tức tối đa của chương trình FERA như sau:

Bảng 2: Quy Định về Lợi Tức của FERA

Số Người trong Gia Đình

Giới Hạn Dưới của Mức Lợi Tức Hợp Lệ*

Giới Hạn Trên của Mức
Lợi Tức Hợp Lệ*

3

$41,561

$51,950

4

$50,201

$62,750

5

$58,841

$73,550

6

$67,481

$84,350

7

$76,121

$95,150

8

$84,761

$105,950

Mỗi Người Thêm Vào

$8,640

$10,800

*Tính Giới Hạn Dưới=200 phần trăm Quy Định về Mức Nghèo Khổ của Liên Bang (CARE/ESA)+$1

**Tính Giới Hạn Trên=250 phần trăm Quy Định về Mức Nghèo Khổ của Liên Bang