Trong một phần của sáng kiến trên toàn tiểu bang, Southern California Edison đang chuẩn bị chuyển 400,000 trương mục khách hàng cư dân qua chương trình biểu giá Time-of-Use vào tháng Ba tới.

Bắt đầu từ tháng Mười Hai, SCE sẽ thông báo cho khách hàng của lần chuyển đổi đầu tiên đã được chọn tham gia ngẫu nhiên.

Dưới đây là chi tiết sự thật về biểu giá TOU, và quý vị có thể xem giải đáp cho những thắc mắc về TOU tại mục "Hỏi & Đáp: Chuyển Qua Chương Trình Biểu Giá Time-of-Use Đầu Năm 2018."

TIN ĐỒN: Biểu giá Time-of-Use là bắt buộc và các khách hàng cư dân sẽ không có lựa chọn.

SỰ THẬT: Các khách hàng cư dân sẽ có lựa chọn tiếp tục chương trình giá biểu Tiêu Chuẩn hiện tại (còn gọi là “theo mức”), chuyển qua mức giá biểu TOU nào đó hoặc chuyển qua một mức giá biểu TOU khác.  

TIN ĐỒN: SCE đang có kế hoạch kết thúc giai đoạn dùng các chương trình giá biểu “theo mức” Tiêu Chuẩn cho khách hàng cư dân.

SỰ THẬT: SCE không có kế hoạch kết thúc giai đoạn dùng các chương trình giá biểu “theo mức” Tiêu Chuẩn. Mục tiêu của SCE là cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn, và để mỗi khách hàng tìm ra chương trình giá biểu phù hợp nhất cho nhu cầu của họ. Điều đó có nghĩa là đối với nhiều khách hàng, họ sẽ tiếp tục sử dụng chương trình giá biểu “theo mức” Tiêu Chuẩn.

TIN ĐỒN: Biểu giá TOU sẽ dẫn đến hóa đơn hàng tháng cao hơn cho khách hàng cư dân.

SỰ THẬT: Một số khách hàng sẽ hưởng lợi từ giá biểu TOU, đặc biệt là những khách hàng sử dụng ít điện hơn trong thời gian On-Peak, hoặc có thể chuyển một phần hoặc hầu hết năng lượng sử dụng của họ sang quãng thời gian Super Off-Peak và Off-Peak có giá thấp hơn (thường là vào các buổi sáng trong tuần và buổi tối muộn trong suốt cả năm, cũng như các giờ chiều muộn vào mùa đông). Nếu họ không thể chuyển, thì chương trình giá biểu Tiêu Chuẩn Cư Dân ("theo mức") có thể có lợi cho họ hơn.

TIN ĐỒN: SCE chuyển khách hàng qua chương trình giá biểu TOU để kiếm thêm tiền.

SỰ THẬT: SCE không thu được lợi nhuận từ việc bán điện (xem phần “Cách Southern California Edison Kiếm Tiền”). Các giá biểu TOU không thay đổi tổng số tiền mà SCE thu được từ hóa đơn khách hàng tư gia, nhưng từng khách hàng có thể thấy hóa đơn cao hơn hoặc thấp hơn, đặc biệt là vào các quãng thời gian khác nhau trong năm.

Bất kỳ khách hàng nào bị ảnh hưởng bất lợi bởi việc chuyển đổi này sẽ được bù lại toàn bộ thông qua chương trình bảo vệ hóa đơn (áp dụng cho năm chuyển đổi đầu tiên). Tất cả khách hàng đã chuyển đổi có tùy chọn để trở lại dùng giá biểu theo mức ban đầu của họ bất kỳ lúc nào, hoặc họ có thể chọn một mức giá biểu khác phù hợp hơn.

TIN ĐỒN: Khách hàng có lợi tức cố định hoặc lợi tức thấp sẽ bị ảnh hưởng bất lợi bởi giá biểu TOU.

SỰ THẬT: Khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức của SCE đã ghi danh vào các chương trình hỗ trợ trả hóa đơn — như chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) và Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (FERA) — sẽ tiếp tục được giảm giá trên hóa đơn khi họ chọn chương trình biểu giá TOU.

Ngoài ra, khách hàng đã ghi danh vào chương trình Y Tế Căn Bản của SCE sẽ không bao giờ được chuyển qua giá biểu TOU. Những khách hàng sống ở "những vùng nóng" theo quy định của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, và đã ghi danh vào một trong các chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức của SCE, sẽ cũng không được chuyển. 

Tất cả các khách hàng tư gia còn lại hội đủ điều kiện chuyển qua chương trình biểu giá TOU sẽ được chuyển vào cuối năm 2020. Tất cả khách hàng có thể chọn để trở về giá biểu theo mức ban đầu của mình bất kỳ lúc nào hoặc có thể chọn một giá biểu khác phù hợp hơn cho họ.